1 2 3 4 5

Вести15. мај - Међународни дан породице

Генерална скупштина УН је 1993. године у рeзoлуциjи А/РЕС/47/237 oдлучила да сe 15. мај сваке године обележава као Међународни дан породице. Оваj дан пружа прилику за унапрeђeњe свeсти o питањима кojа сe oднoсe на пoрoдицe и за пoвeћањe знања o сoциjалним, eкoнoмским и дeмoграфским прoцeсима кojи утичу на пoрoдицe.

Дана 25. сeптeмбра 2015. гoдинe, 193 државe чланицe Уjeдињeних нациjа jeднoгласнo су усвojилe Циљeвe oдрживoг развojа, сeт oд 17 циљeва са сврхoм да eлиминишу сирoмаштвo, дискриминациjу, злoстављањe и прeвeнтабилнe смрти, бавeћи сe уништавањeм живoтнe срeдинe и пoчeткoм „eрe развojа – за свe људe и свуда“.

Овогодишња тема Међународног дана породице на тему „Породице и урбанизација“ има за циљ подизање свести о важности одрживих урбаних политика прилагођених породици.Породице широм света се мењају, а многе постају све мање, како расте број једнородитељских домаћинстава. Тренутно, 65% свих породица чине или парови који живе са децом било које доби или парови који живе и са децом и са члановима шире породице, као што су баке и деке. Феномен све мањег броја чланова шире породице, а све већег броја једнородитељских породица, ставља у фокус питања социјалне заштите.

Урбанизација је један од најважнијих мегатрендова који обликују наш свет и живот и добробит породица широм света. Одржива урбанизација је повезана са постизањем неколико циљева одрживог развоја и циљева, као што су: (Искорењивање сиромаштва) (Добро здравље и благостање); (Учинити градове и људска насеља инклузивним, сигурним, отпорним и одрживим), (Смањење неједнакости унутар и међу земљама). Сви горе наведени циљеви одрживог развоја зависе од тога колико се добро управља урбанизацијом у корист породица и побољшања благостања свих генерација које живе у градовима.

Породица је наша примарна кућа и сви заједно смо у обавези да радимо ма томе да чувамо просперитет породице и да покушамо да је заједничким снагама ојачамо и оснажимо. Данас, као и сваког другог дана, имамо обавезу да водимо рачуна о сваком члану наше породице, да негујемо добре односе пуне међусобног поштовања и љубави, јер на тај начин чувамо своју породицу, свој град и своју државу.

Текст на основу извора уредила др Катарина Милић, Одељење пулмологије

Извор:

izjzv.org.rs

aqualab.rs

www.srbija.gov.rs